Start 5 GDPR

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy har för avsikt att förklara hur vi på KronoCon hanterar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter avseende skydd av personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som innehåller information om fysiska personers identitet eller som kan härledas till en fysisk person. Vår integritetspolicy riktar sig till våra affärskontakter, jobbsökande, leverantörer och affärspartners samt alla andra besökare på vår webbplats.

Ditt förtroende för oss är något vi sätter stort värde i. Vi vill fortsätt värna om det i våra kommande och etablerade kontakter. Vår ambition är att du ska känna dig helt trygg i dina kontakter med oss, helt oberoende av vilken anledning kontakten görs.

Personuppgiftsansvarig

KronoCon AB, (org. nummer 559333-3544) med adress Ljungadalsgatan 3, 352 46 Växjö, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.
Vill du kontakta oss finns vi på in**@kr******.se

 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

KronoCon AB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Personuppgifter behandlas för ett ändamål och på en laglig grund.

KronoCon AB kommer att behandla personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Vi har en gallringsrutin som vi löpande följer och raderar personuppgifter utefter. Vi tar hänsyn och beaktar annan lagstiftning, till exempel bokföringslagen.

KronoCon AB kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta personuppgifter till tredje man, med undantag av myndighetsbeslut eller stöd av lag.

 

Var behandlas personuppgifterna?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Vid sådana överföringar vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

KronoCon AB vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheterna som finns. KronoCon AB följer utvecklingen och anpassar succesivt våra lösningar.

 

Cookies

När du använder vår webbsida så samlas viss information in genom cookies. Informationen som samlas in omfattar bland annat teknisk information om din enhet, IP-adress, webbläsare eller internetuppkoppling. Lagringen sker med automatik men du kan själv välja att stänga av det genom att blockera cookies i inställningarna i din webbläsare.

 

Vilka rättigheter finns för dig som person?

Som person har du ett flertal rättigheter när det gäller integritetsskydd. Nedan ger vi dig en sammanfattning över dina rättigheter, du har rätt till:

 • Ett registerutdrag – en bekräftelse på och information om vilka personuppgifter som behandlas.
 • Rättelse – att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Radering – att få vissa uppgifter borttagna.
 • Invändning – invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direkt marknadsföring.
 • Begränsad behandling – personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Dataportabilitet – att personuppgifter kan flyttas från oss till annan personuppgiftsansvarig.
 • Återkalla samtycke – när som helst kan du återkalla ett givet samtycke.
 • Lämna klagomål – en rätt att lämna klagomål till Integrationsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter inte behandlas korrekt. Kontaktuppgifter till Integrationsskyddsmyndigheten hittar du längre ner.
 •  

  Hur kontaktar du oss?

  Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på in**@kr******.se

   

  Tillsyn och efterlevnad

  KronoCon AB utvärderar löpande informationssäkerhetspolicyn och efterlevnaden av den.

   

  Personuppgiftsincident

  KronoCon AB kommer att dokumentera alla eventuella personuppgiftsincidenter och, såvida det inte är osannolikt att den medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter, även anmäla incidenterna till Integrationsskyddsmyndigheten.

   

  Klagomål

  Vid klagomål för hanteringen av personuppgifter kan du kontakta Integrationsskyddsmyndigheten och göra en anmälan.
  Du når Integrationsskyddsmyndigheten enligt följande
  Telefon: 08-657 61 00, mån-fre, kl. 09.00–12:00
  E-post: im*@im*.se

   

  Ändringar i denna integritetspolicy

  Integritetspolicyn kan komma att uppdateras.